جم روباتیک به منظور ارائه خدمات در حوزه الکترونیک، روباتیک و مهندسی پزشکی در قالب دانش بنیان تشکیل شده است.

خدمات ارائه شده به شرح زیر است:

1-چاپ PCB:

با توجه به اهمیت کیفیت، قیمت و اطمینان در PCB برای مهندسین، جم روباتیک با چاپ PCB در کشور های همسایه با ضمانت محصول نیاز مهندسین را برآورده می کند.

2- طراحی PCB: